Sadakat Kart Üyelik Sözleşmesi

NUBA BAG SADAKAT PROGRAMI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.    SÖZLEŞME’NİN TARAFLARI

1.1. İşbu Nuba Bag Sadakat Programı Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Tanzer TUĞSAL – Nuba Bag (“Nuba Bag”) tarafından yürütülen Nuba Bag Sadakat Programı’na (“Program”) katılım sağlayan üyeler (“Üye”) ile Nuba Bag arasında, Üye’nin Program kapsamındaki menfaatlerden yararlanmasına yönelik koşulların belirlenmesine ilişkin olarak akdedilmiştir.

1.2. Üye ve Nuba Bag birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

2.    SÖZLEŞME’NİN KAPSAMI VE AMACI

2.1. Nuba Bag Sadakat Programı, Üye’nin Nuba Bag’in belirleyeceği Nuba Bag fiziki mağazalarında, www.nubabag.com internet sitesi ve Nuba Bag mobil uygulaması üzerinden yapacağı alışverişlerde puan kazanmasını ve daha sonra bu puanları işbu Sözleşme’deki şartlarla kullanarak alışveriş yapabilmesini sağlayan bir Sadakat Programı’dır. İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Program’dan faydalanmayı talep etmesi çerçevesinde Program’ın koşul ve şartları hakkında bilgilendirilmesi ve üyelik kabulünün alınmasıdır.

2.2. İşbu Sözleşme’nin yürürlüğü itibariyle Program’a üyelik ilk aşamada Nuba Bag’in belirlediği fiziki mağazalarda sağlanacak olup, üyelik alınabilecek diğer kanallar açıldığında bu kanallar için belirtilen koşul ve şartlar uygulanacaktır. Bu minvalde güncel duyurular Nuba Bag tarafından duyurulacaktır.

2.3. Nuba Bag, işbu Sözleşme çerçevesindeki Program koşul ve şartlarını her zaman değiştirebilme yetkisini haizdir. Program koşul ve şartlarında meydana gelebilecek değişiklikler çerçevesinde işbu Sözleşme güncellenerek Üye’ye sunulacaktır.

3.    TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Sözleşme, Program’a kayıt esnasında Sözleşme’nin Üye tarafından onaylanması ve Üye’nin onayının Nuba Bag tarafından kabulü anında yürürlüğe girer.

3.2. Nuba Bag Sadakat Programı’na üyelik ücretsizdir. Üyeliklerin tanımlanması elektronik ortamda QR kodları vasıtasıyla veya Üye’nin ziyaret etmesi ile www.nubabag.com internet sitesinden doldurulan üyelik formu, Nuba Bag Mobil Uygulaması vasıtasıyla veya fiziki ortamda Nuba Bag mağazalarından gerçekleştirilebilmektedir.

3.3. Nuba Bag, sadakat programı ile Üye’ye, satın aldığı ürün ve hizmetler ve sair işlemleri doğrultusunda, ilgili koşulları sağlayan ve/veya tüm Üyeler’e puan kazanma, kişiye özel fırsatlardan yararlanma, kampanyalara katılma gibi çeşitli faydalar sağlamaktadır. Nuba Bag, işbu sadakat programı kapsamında Üye’nin kazandığı puanların hesaplanması, kazandığı puanlara dair kendisine bilgi verilmesi, kullanım süresi dolacak puanların hatırlatılması gibi kişiye menfaatlerin sağlanması için gerekli süreçleri yürütür ve programı işletir.

3.4. Üye, puan bakiyelerini Nuba Bag mağazalarından veya Nuba Bag müşteri hizmetleri çağrı merkezi kanallarından sorgulayabilir.

3.5. Üye, program üyeliğinin mevcut/aktif olması şartıyla kazandığı puanları puan kazanımının gerçekleştiği sene içerisinde kullanabilecektir.  Bu süre içerisinde kullanılmayan puanlar, puan kazanımı olan sene sonunda silinecektir. Üye, program üyeliğinin silinmesi talebinde bulunması halinde hali hazırda kazanmış olduğu puanları kullanamayacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

3.6. Üye’nin puanları, fiziksel mağazada yaptığı alışverişlerde alışveriş tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde; www.nubabag.com internet sitesinden yaptığı alışverişlerde ise ilgili siparişe ait fatura kesimi gerçekleştikten sonra 7 (yedi) gün içerisinde sadakat karta yüklenecektir. Bu kapsamda kazanılan puanlar ise yalnızca tek seferde kullanılabilecek, parça parça kullanılamayacaktır. Kazanılan puanlar ise yalnızca üye’nin program üyeliğinin mevcut/aktif olması durumunda kullanılabilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, üye’nin program üyeliğinin sona ermesi ve/veya üye’nin program üyeliğinin silinme talebi bulunması durumunda üye’nin kazandığı puanlar silinecek ve üye’nin kazandığı puanların ve/veya program kapsamında sağlanan menfaatlerin kazanmış olduğunu ileri sürülemeyecektir.

3.7. Üye’nin, fiziksel mağazada puan kullanmak istemesi halinde telefon numarasına gelen doğrulama kodunu ilgili mağaza personeline bildirmesi gerekecektir; internet sitesinden puan kullanmak istemesi halinde ise www.nubabag.com internet sitesinde daha önce oluşturduğu üyeliğe istinaden Üye girişi yapması gerekecektir. Üye’nin www.nubabag.com internet sitesi üzerinden puan kullanabilmesi için; halihazırda www.nubabag.com internet sitesinde üyeliğinin bulunması, ilgili alışverişi üye girişini gerçekleştirdikten sonra tamamlaması ve program üyeliğinin mevcut/aktif olması (Üye’nin program üyeliğinin sona ermemiş olması ve/veya üye’nin program üyeliğinin silinmesi talebinde bulunmamış olması) gerekmektedir.

3.8. Program münhasıran Nuba Bag’in yönetimi doğrultusunda Üye’ye sunulmaktadır. Bu kapsamda, Nuba Bag; Program koşullarını, Program’ın sunulduğu kanalları ve puanların kullanımına yönelik şartları her zaman değiştirebilir. Nuba Bag’in bu hakkı saklı kalmak şartıyla; sadakat kart üyesi olarak gerçekleştirilen alışverişlerde Üye’ye belirli bir süre/dönem için kullanılabilecek şekilde veya belirli bir tutar üzerinde alışveriş yapılması halinde kullanılabilmek üzere puan kazandırabilecektir. Üye’nin kazandığı puanları kullanabilmesi ve puanlardan faydalanabilmesi münhasıran Nuba Bag tarafından belirlenen koşulları sağlamasına bağlı olacaktır. Program üyeliğinin mevcut/aktif olması şartıyla, Üye her halükârda sadakat kart ile gerçekleştirdiği tüm alışverişlerden farklı koşullara tabi olarak kullanılabilecek şekilde puan kazanacaktır.

3.9. Üye’nin sadakat kart kapsamında biriken puanlarını kullanarak yaptığı alışverişin iadesi/iptali söz konusu olduğunda kullanılan puanlar Üye’ye iade edilmeyecektir.

3.10. Üye’nin yaptığı alışverişe istinaden hak kazandığı puanlar; siparişin iade edilmesi durumunda, iadeden önce alışverişe istinaden kazanılan puanların kullanılmamış olması halinde, program üyeliğinin sona ermesi durumunda, program üyeliğinin silinmesi talebinde bulunması halinde silinecektir ve kullanılamayacaktır. Üye, iade öncesinde iade ettiği üründen kazandığı puanları kullanmış ise, iade öncesinde ilgili alışveriş kapsamında kullandığı puan, puan bakiyesine eksi olarak yansıyacaktır.

3.11. Üye, Program kapsamında kendisine sunulacak faydaları üçüncü kişilere kullandıramaz, üçüncü kişilerin faydalanmasını sağlayamaz veya buna aracılık edemez, kendi ticari faaliyetleri kapsamında kullanamaz.

3.12.Program’ın kötüye kullanıldığının veya bu hükümlerin ihlal edildiği Nuba Bag tarafından tespit edilirse veya bu konuda bir şüphe söz konusu olursa Üye’nin sadakat programı üyeliği askıya alınabilir veya kapatılabilir. Bu hallerde Üye’nin herhangi bir talep hakkı bulunmadığı gibi sadakat programı kapsamındaki menfaatlerin kazanılmış hak olduğunu ileri süremez.

3.13.  Üye, Nuba Bag Çağrı Merkezi aracılığıyla her zaman işbu Sözleşme’yi feshetme ve Program üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.

4.    SÖZLEŞME’NİN FESHİ

4.1. Taraflar’dan herhangi biri, işbu Sözleşmesi’yi tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde, üye’nin program kapsamında kazandığı puanlar/menfaatler hariç olmak üzere taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

4.2. Nuba Bag, Üye’nin işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

5.    SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

5.1. Nuba Bag, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme’yi, her türlü hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Üye’ye bildirim yapmak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir.

5.2. Sözleşme’nin değişen hükümleri, Üye’ye bildirildiği tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme, Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

6.    MUHTELİF HÜKÜMLER

6.1. Delil sözleşmesi; Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Nuba Bag’in resmi defter ve ticari kayıtları ile e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

6.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

6.3. Bildirim; Nuba Bag, Üye ile Üye’nin kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle üyeliğine ilişkin iletişim kuracaktır. Üye, telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

6.4. Tadil ve Feragat; Taraflar’dan birinin Sözleşme ile kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

6 (altı) maddeden oluşan işbu Sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.